LEAS Bureau voor zorgvernieuwing | Visie

Visie

Dag van vandaag
Wij verkeren in een dynamische periode, een tijdvak waarin ons zorg- en welzijnsbestel voortdurend wordt aangepast en vernieuwd. Niets is zeker en veel is er in ontwikkeling.
Hoewel over aanpassingen (politiek) nogal eens bevlogen wordt gesproken, zijn de achterliggende redenen daarvan hard en zakelijk, volgens Peter Hop. Door de opkomende (dubbele) vergrijzing raakt onze samenleving steeds verder in een demografische disbalans. Nederland wordt oud en grijs èn relatief te weinig jongeren zullen de komende jaren beschikbaar zijn om onze verzorgingsstaat actief te dragen. 
En dat proces gaat door! Pas in 2037 kunnen we volgens het CBS een omkering verwachten. Er moeten dus aanpassingen worden gedaan om aan deze situatie het hoofd te bieden, aldus Peter Hop.

De hoofdlijnen daarvan zijn al jaren helder en ook al een tijdje gaande. Omdat we collectief niet meer kunnen voorzien in allerlei centrale voorzieningen, legt de Rijksoverheid – via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) – een deel van de zorgverantwoordelijkheid voor haar kwetsbare burgers (w.o. ouderen) weer in handen van de Gemeenten, de gemeenschap of de burgers zelf. Kwetsbare burgers moeten meer en meer zelf doen of door de lokale gemeenschap (community) worden opgevangen.
Anticiperend op de dag van morgen, ziet Peter Hop de volgende beelden.

Dag van morgen
De denkrichting voor de komende jaren, is helder en duidelijk. 
Door het wegvallen van structuren en de collectieve bemoeienis, zullen steeds meer kwetsbare burgers zich met hulpvragen in de lokale samenleving aandienen. Ouderen, gehandicapten, maar ook jeugd en jongeren of mensen uit een psychiatrische setting, zoeken naar geborgenheid in de samenleving ofwel  een plaats waarin zij zich veilig en erkend weten.

Peter Hop is er van overtuigd dat wij aan deze doelgroepen een vangnet moeten bieden. Een vangnet waarmee zij worden geholpen om hun plaats in de samenleving in te nemen en die hen nadrukkelijk faciliteert om het zelf te doen. Lukt dat niet, dan raken zij uitgesloten! 
Wanneer kwetsbare burgers uitgesloten raken, dan zullen de gevolgen daarvan op de lange termijn voelbaar zijn. Sociaal isolement, eenzaamheid en ontaarding, maar ook criminaliteit en ziekte zijn daarvan de uitingsvormen.

Als dat gaat gebeuren, zullen de kosten voor de gemeenschap daarvan navenant zijn. 

Een goed vangnet bieden voor kwetsbare burgers èn burgers faciliteren om het zelf te doen, beschouwt LEAS als een van de grote uitdagingen in het transitieproces. Doordachte samenlevingsopbouw (civil society, sociale cohesie, community care en stimuleren/ faciliteren van zelforganisatie), slimme woonzorgconcepten en aandacht voor wonen en welzijn zijn belangrijke thema’s voor de dag van morgen.