LEAS Bureau voor zorgvernieuwing | Curriculum

Curriculum

Personalia

Naam:      Peter J.W.M. Hop
Adres:      Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer
Tel / fax:  079-3412791
Mobiel:     06-51294671
E-mail:     info@leas.nl
Internet:   www.leas.nl

Ervaringen
9/’01 – heden
Z.Z.P/ eigenaar: LEAS bureau voor zorgvernieuwing & TUINGEZEL, inclusieve dagbesteding.
Ontwikkelopdrachten (interim & programmamanagement, bestuursadviezen & coaching) gericht op modernisering (wonen, welzijn en zorg) en extramuralisering van zorg en diensten voor ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking.

In een voortdurende doorloop:
Zelfstandig adviseur/ projectleider moderniseringsopdrachten, oprichting zorgboerderijen/ zorgkwekerijen en vergelijkbare vernieuwende/ kleinschalige voorzieningen.  Bestuursadviseur concept-ontwikkeling, businessplanning, begeleiding implementatie. Opzetten van de organisatie en bedrijfsvoering.

Onder handen 2016/2017:
Initiatiefnemer/ eigenaar TUINGEZEL. Tuingezel levert inclusieve dagbesteding aan kwetsbare burgers, waaronder mensen met dementie in de groene ruimten van Zoetermeer. We maken daarbij gebruik van stadstuinen en stadsboerderijen.
Bestuursadviseur, s
trategisch herontwikkeling-traject zorgorganisatie. Het ontwikkelen van strategische en haalbare scenario’s voor een zinvolle toekomst van het zorgcentrum. Het formuleren van een zorgconcept dat aansluit op de ontwikkelende behoeften van de dorpsgemeenschap en dat tegelijkertijd past in de voortdurende aanpassingen van beleidsregels in de langdurige zorg.
Initiatiefnemer, projectontwikkeling buurtschap in Zoetermeer.
In samenwerking met stedenbouwkundige Ton Hinse en architect Peter Heuzinkveld ontwikkelen van een vernieuwend woonconcept aan de Paltelaan in Zoetermeer.  De kern van het project is het samenbrengen van een intergenerationele woonomgeving (123 woningen) en een structuur op basis waarvan een systeem van ‘zelforganisatie’ en ‘samenredzaamheid’ zich in het buurtschap kan ontwikkelen.
Initiatiefnemer/ parttime projectdirecteur Project Zwementie; een project waarin jongeren en studenten maandelijks zwemmen met dementerende ouderen. Dragen van de visie en verduurzaming/professionalisering van de activiteiten.
Bedrijfsadviseur De Kweektuin; hervinden van de juiste aansluitingen tussen de Gemeentelijke voorzieningen (Wmo, participatiewet) en het aanbod van de Kweektuin. Vinden van de juiste kaders na de transitieoperatie januari 2015.

Afgerond:

2014/ 2015
Bestuursadviseur organisatie voor jonge moederopvang. Ondersteunen bij de implementatie van een strategische koers die nauwgezet aansluit bij de ontwikkelingen in de langdurige zorg (invoering WMO 2015 en nieuwe Jeugdwet). Implementatie van franchisemodel in gezinshuizen.
Bestuursadviseur/ projectleiding ontwikkeling (deel) projecten in het kader van maatschappelijke (omgekeerde) integratie instellingsterrein in VG sector. Bijzonderheid Inzet kunstenaars/ social designers om vraagstukken op te lossen.
Heroriëntatie op de frontoffice organisatie.  Het zoeken van een goede balans tussen een hoog  ‘’welkomgehalte’’ en een sterk op ‘’administratie en beheer’’ gerichte organisatie vormt de kern van de opdracht.
Onderzoek naar de toegevoegde waarden voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers van dagopvang op zorgboerderijen, versus dagopvang in instellingen (in samenwerking met RIVM).

2012 / 2013
Projectleiding nieuwe woonzorgvoorziening voor oudere VG-clienten. Ontwikkelen van een specifieke woon- en begeleidingsomgeving voor 48 oudere VG-clienten en het organiseren van de verplaatsing van deze clientengroep naar de nieuwe woonomgeving. Het zoeken van verbinding tussen behoeften en belangen van oudere VG clienten met reguliere doelgroep ouderen.
Opzet/ advies strategisch ontwikkel- en sturingsmodel voor scheiden van wonen en zorg in centrum voor ouderen. Onderzoek naar de juiste vorm, juiste randvoorwaarden en het juiste tempo.

2010/ 2011
Projectleiding/ kwartiermaker nieuwe woonzorgvoorziening voor ouderen in een nieuw werkgebied van opdrachtgever. Strategische netwerkontwikkeling en sturing op lokale positionering. Conceptvernieuwing, maatschappelijke verankering en eerste implementatie zienswijze op cultuursensitief ouderenbeleid. Sturing op contouren bouwproject. Daarnaast projectadviseur aangaande het ontwerp van de plintvoorzieningen en de samenwerking met de 1e lijn bij de ontwikkeling van een nieuwe andere woonzorglocatie bij opdrachtgever. Afgerond 4e kwartaal 2011.

2009/2010
Interim locatiemanagement, concern voor ouderenzorg. Eindverantwoordelijkheid voor het opnieuw richting geven aan een zorgcentrum in een ernstige crisissituatie (100 plaatsen, waarvan 50% in categorie zwaar). Bepalen (opnieuw), implementeren en aansturen van nieuwe strategische richting. Op orde brengen van de bedrijfsvoering en uitvoering van een reorganisatie. Ontwikkelen en inzetten van een (beperkt) renovatieplan. Implementatie randvoorwaarden voor zorgzwaartebekosting en behalen Bronzenkeurmerk.

2007/ 2008
Interim Regiomanagement, concern voor ouderenzorg. 
Aansturen, ontwikkeling en herordenen extramurale dienstverlening in drie bedrijfseenheden, inclusief vier locaties voor dagactiviteiten. Eindverantwoordelijkheid voor een zorgcentrum (60 plaatsen) en het geven van (mede strategische) tactische en operationele sturing aan een complex overdrachtproces van het zorgcentrum aan een collega-concern, gecombineerd met de integrale verhuizing van het verzorgingshuis naar een tijdelijke huisvestingslocatie. 
Het dragen van eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van een tweede zorgcentrum (95 plaatsen) in het werkgebied en het aansturen van een proces van transformatie van dit verzorgingshuis naar verpleeghuis. Aanbesteding en implementatie WMO

2006/2007
Project/ interimmanager vernieuwingstraject VG sector; 
Sturing op inhoud en contouren bouwproject (ingebruikname 40 tal woningen + 800 m² bedrijfsruimte). Bepaling relevante doelgroepen (LVG, LVG met kinderen), visie, missie en (inclusief) beleid, sturing op implementatie en organisatie, vormgeving steunpunten, her-organisatie dagbesteding (winkel en andere functies), kortdurend verblijf enz. Integratieproces van mensen met een beperking in woonzorgzone en samenwerking met de ouderenzorg. Visie aangaande gemeentelijk beleid in kader van WMO.

Eerder. Oprichting / inrichting van zelfstandige businessunit voor zorg en diensten thuis (vanuit AWBZ-regelgeving). Gestart vanuit 0-situatie en binnen een jaar uitgebouwd tot een organisatie met een steunpunt, 10-tal medewerkers en 40 tal cliënten. 
Na een jaar overgedragen aan het definitieve management.
Eerder. Projectmanager in grootschalig project gericht op woonzorgzonering. Uitbouw en aanzet tot uitbouw van 3 woonzorgzones. Coaching operationeel / tactisch management, strategisch en inhoudelijk advies/ ouderenzorg.
Eerder. Leiding managementconferenties; ordening en bepaling strategische koers concern ouderenzorg / Centraal beleid / regionaal beleid.
Eerder. Interim-management ziekenhuis; hoofd paramedische dienst a.i. Leiding over de dienst met 35-tal paramedici in een veranderende omgeving. Sturing op voortgang en uitbouw bedrijfsmatige effectiviteit van revalidatiedagbehandeling, hartrevalidatie en klinische werkeenheid.

8/’97 – 12/’01
Stichting KVV, Den Haag, Concern met 4 verpleeghuizen en 8 verzorgingshuizen.
Directeur twee verzorgingshuizen / ± 100 Bfe; Leidschendam en Voorschoten
Integraal management 2 instellingen; innovatie activiteiten verzorgingshuis, sluiten keukens, uitbouw PG-zorg, ingreep financiële voorwaarden voor exploitatie.
Ontwikkeling aanbod extramurale verzorgingshuiszorg (± 100 cliënten) in samenwerking met Thuiszorg en woningcorporatie.
Ontwikkeling (cq. aanzet tot) drie zorgvernieuwingsprojecten in vinex-locatie Leidschenveen, in samenwerking met woningcorporatie, welzijnspartijen, thuiszorg & organisatie VG-sector.
Vormgeven aan strategisch samenwerking locale zorg & welzijnspartijen; oprichting joint-venture.Concern beleid enz.

4/’93 – 8/’97
KVA Groep, management consultants & interimmanagers, Gouda
Adviseur
Strategische werkconferenties verzorgingshuizen
Projectmanagement en advies groot klantgerichtheidsproject verpleeghuis
Begeleiding Thuiszorgorganisatie heroriëntatie op interne en externe organisatie
Interimmanagement verpleeghuis / leiding verplegingsdienst 100 Bfe
 enz.

8/’90 – 4/’93
Centrum voor Na- en Bijscholing Gezondheidszorg / Amsterdam
Projectmanager (parttime /fulltime)
Management diverse advies- en trainingstrajecten tbv. verpleeg- en verzorgingshuizen

6/’90 – 4/’91
Verzorgingshuis (280 plaatsen) / Rubroek Rotterdam
Hoofd verzorgingsdienst a.i. (parttime)
Herstructurering verzorgingsdienst
Aanzet tot substitutieproject en samenwerking verpleeghuis
Implementatie nieuw medicijndistributiesysteem

7/’89 – 11/’89
Verpleeghuis (180 bedden) / GDVV Den Haag
Locatiedirecteur a.i.
Overbruggingsmanagement
Ingreep op overschrijdingen in de exploitatie

1/’89 – 7/’89
Stichting voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen (4 verpleeghuizen / 6 verzorgingshuizen), centraal bureau van concern / KVV Den Haag
Projectmedewerker a.i.
Werklastmeting verzorgingshuizen
Ondersteuning / advisering opzet Woon / Zorgcomplex

8/’87 – 1/’89
Verpleeghuis (75 bedden) uiteindelijk onderdeel van concern / KVV Den Haag
Hoofd verplegingsdienst a.i.
Crisismanagement in het kader van faillissement en overnameproces.
(mede) Ingreep op de exploitatie en besluit tot reorganisatie.
Herstructurering verplegingsdienst, sturing op budget- en middelenbeheer.
Implementatie nieuwe normen en werkwijzen.

3/’83 – 7/’87
Verpleeghuis (280 bedden), onderdeel van concern / KVV Den Haag
Opleidingsfunctionaris / Hoofd Opleidingen.
Leiding geven aan opleidingsteam tbv. ± 80 leerlingen en stagiaires
Herstructurering opleiding en implementatie nieuwe ZV-opleiding

9/’82 – 2/’83
Uitzendbureau:
Verpleegkundige

1978 / 1982    
Psychiatrisch Ziekenhuis:
Psychiatrisch verpleegkundige / sociotherapeut tbv. adolescenten.

Opleidingen / Cursussen
’11             Opleiding NMI Mediator, Mediation Educatie Center
’03             Jaarrekeningen, KMBV, Utrecht
’99 – ‘09  Diverse Directiecolleges, KMBV/ Avicenna, Utrecht
’94             Training Acquisitievaardigheden, KVA Groep, Gouda
’93             Seminar Kwaliteitszorg en Klantgerichtheid, KVA Groep, Gouda
’93             Training M.O.C. (Managing Organizational Change), KVA Groep, Gouda
’88             Cursus Functioneringsgesprekken    K.V.V., Den Haag
’87             Cursus Presentatietechniek (Boertien & Partners) K.V.V., Den Haag
’86             Practicum Wetenschappelijk Onderzoek, Gulden Huis, Den Haag
’83 – ’85        Opleiding tot docent t.b.v. instelllingen in de gezondheidszorg, Academie voor Gezondheid, Leiden.
’77 – ’82        Trainingen in communicatie/ intermenselijke verhoudingen, Instituut voor Communicatie , Rotterdam
’76 – ’78        Opleiding tot B-verpleegkundige, Ursulakliniek, Wassenaar
’73 – ’76        Opleiding tot A-verpleegkundige, Laurensziekenhuis, Breda
’67 – ’72        ULO, Made

Bestuurlijke ervaring
’01-’04        Voorzitter Stichting Atelierbeheer Zoetermeer (SAZ), Zoetermeer
’05-’08        Bestuurder Vereniging Humanitas Zoetermeer

Prijzen
Nominatie Impact Award 2015 / The Art of Impact; Ministerie OC&W
Jo Visser Award 2016 & Ambassadeur Waardige zorg; Leyden Academy on vitality and ageing/ Vereniging de Zonnehuizen.